-->

શું તમારા ફોન પર સમાન સિમ વિગતો પૂછવામાં આવી રહી નથી? Be alert that SIM Swap Fraud is not happening

.

 

શું તમારા ફોન પર સમાન સિમ વિગતો પૂછવામાં આવી રહી નથી?Be alert that SIM Swap Fraud is not happening!
Gadget desk Often cases of fax call calls are made by people seeking their bank details from the accounts, but now the culprits have started doing the same thing through ‘SIM swap’. According to media reports, police in many places including Kolkata, Delhi and Bengaluru have registered SIM Swap Fraud cases. In fact, the first people are called in this fraud and they are cloned by demanding SIM details. After the sim clon is ready, the culprits generate all the OTP from the bank and withdraw money from the account.

What happens to SIM swap?
SIM swaps, in fact, have to register a new SIM of the same number. If this happens then that person’s number is blocked and the SIM of the same number comes to the criminals. Actually the SIM card keeps the user’s data and it is used for authentication. This is why no SIM card can be connected to any other network.


– The criminals through sim swap make a duplicate SIM card that is a clone of the SIM card of the same number and start it in its own name. Because the SIM number is the same, all the OTPs of the user’s bank account come on it, and the culprits withdraw money from the account with the help of this OTP.

Related Posts